Pravidla a podmínky
Pravidla a podmínky pro použití našeho webu

Podmínky

Poslední aktualizace: 25. června 2021

Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Interpretace a definice
Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto podmínek:

  • Affiliate partner znamená entitu, která ovládá, je ovládána stranou nebo je pod společnou kontrolou strany, kde „ovládání“ znamená vlastnictví nejméně 50% akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů, které mají právo hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu.

  • Země označuje: Česko

  • Společnost (dále v této Smlouvě označovaná jako „Společnost“, „My“, „My“ nebo „Naše“) označuje společnost Bytia sro, Tyršova 656, Chropyně.

  • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

  • Služba odkazuje na web.

  • Podmínky (označované také jako „podmínky“) znamenají tyto podmínky, které tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností týkající se používání služby. Tato smlouva o podmínkách byla vytvořena pomocí generátoru podmínek .

  • Služba sociálních médií třetích stran znamená jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytovaný třetí stranou, které mohou být službou zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny.

  • Web odkazuje na https://www.panelaky.eu, přístupný z https://www.panelaky.eu

  • Vy znamená osobu, která ke službě přistupuje nebo ji používá, případně společnost nebo jiný právní subjekt, jehož jménem tato osoba k Službě přistupuje nebo ji používá.

Poděkování

Toto jsou podmínky, kterými se řídí používání této služby a smlouva, která platí mezi vámi a společností. Tyto podmínky stanoví práva a povinnosti všech uživatelů ohledně používání Služby.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno Vaším přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

Přístupem nebo používáním služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto podmínek, nemusíte mít přístup ke službě.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je rovněž podmíněno Vaším přijetím a dodržováním zásad ochrany osobních údajů společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při používání aplikace nebo webových stránek a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon. Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani nekontroluje.

Společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nebude přímo ani nepřímo odpovědná za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webů nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme váš přístup pozastavit nebo pozastavit okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, a to i bez omezení, pokud porušíte tyto podmínky.

Po ukončení bude vaše právo používat Službu okamžitě ukončeno.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na případné škody, které vám mohou vzniknout, bude veškerá odpovědnost společnosti a kteréhokoli z jejích dodavatelů podle jakéhokoli ustanovení těchto podmínek a vaše výhradní náprava za výše uvedené omezena na částku, kterou jste skutečně zaplatili prostřednictvím služby nebo 100 USD, pokud jste prostřednictvím Služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude Společnost ani její dodavatelé v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně, ale bez omezení, škod za ztrátu zisku, ztrátu dat nebo jiných informací, za účelem přerušení podnikání, za újmu na zdraví, ztrátu soukromí v důsledku nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a / nebo hardware třetích stran používaný s Služby nebo jinak v souvislosti s jakýmkoli ustanovením těchto podmínek), i když byla společnost nebo jakýkoli dodavatel informován o možnosti takových škod, a to i v případě, že náprava nesplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé strany omezena v největším rozsahu povoleném zákonem.

„JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“; Zřeknutí se odpovědnosti

Služba je vám poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“; a se všemi vadami a vadami bez jakékoli záruky. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Společnost svým vlastním jménem a jménem svých přidružených společností a jejich příslušných poskytovatelů licencí a poskytovatelů služeb výslovně zříká veškerých záruk, ať už výslovných, implicitních, zákonných nebo jiných, ve vztahu k Služba, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušení, a záruk, které mohou vzniknout v důsledku jednání, průběhu výkonu, použití nebo obchodních praktik. Bez omezení na výše uvedené neposkytuje společnost žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení, že služba splní vaše požadavky, dosáhne jakýchkoli zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude pracovat s jakýmkoli jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, bude fungovat bez přerušení splňovat jakékoli standardy výkonu nebo spolehlivosti nebo být bezchybný nebo že jakékoli chyby nebo vady mohou nebo budou opraveny.

Bez omezení výše uvedeného společnost ani žádný z poskytovatelů společnosti neposkytují žádné záruky ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost Služby nebo informace, obsah a materiály nebo výrobky z nich; (ii) že Služba bude nepřerušovaná nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo měnu jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím Služby; nebo (iv) že služba, její servery, obsah nebo e-maily odesílané od společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby ani jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, takže některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení se na vás nemusí vztahovat. V takovém případě se však výluky a omezení uvedené v této části použijí v nejvyšší možné míře vymahatelné příslušnými zákony.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a vaše používání Služby se řídí zákony země, s výjimkou jejích kolizních norem. Vaše používání aplikace může také podléhat dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

Máte-li jakékoli obavy nebo spory týkající se Služby, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU)

Pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, budete mít prospěch z jakýchkoli závazných ustanovení právních předpisů země, ve které bydlíte.

Dodržování právních předpisů USA

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo USA, nebo která byla vládou USA označena jako „terorista podporující“; země a (ii) Nejste uvedeni na žádném seznamu vlád Spojených států zakázaných nebo omezených stran.

Oddělitelnost a výjimka
Oddělitelnost

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení změněno a vykládáno tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy dosaženo cílů tohoto ustanovení v nejvyšší možné míře a zbývající ustanovení budou pokračovat v plné platnosti a účinnosti .

Vzdání se

Pokud zde není stanoveno jinak, neuplatnění práva nebo vyžadování splnění povinnosti podle těchto podmínek nebude mít vliv na schopnost strany uplatnit toto právo nebo požadovat takové plnění kdykoli poté, ani se nebude vzdát porušení představuje zřeknutí se jakéhokoli následného porušení.

Interpretace překladu

Tyto podmínky mohly být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší službě. Souhlasíte s tím, že v případě sporu bude mít přednost původní anglický text.

Změny těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit. Pokud je revize významná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom poskytli oznámení alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nových podmínek. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno dle našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami, zcela nebo zčásti, nesouhlasíte, přestaňte používat web a službu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, můžete nás kontaktovat:

Nejoblíbenější jádra - H-kk
Inspirace H-kk
Nejoblíbenější jádra - E-kk
Inspirace E-kk
Nejoblíbenější jádra - Garsonka
Inspirace Garsonka